Delta Rijn Corridor

Connecting global, performing local

De Delta Rijn Corridor wordt aangelegd zodat ondergronds transport van energiedragers en grondstoffen tussen Rotterdam, en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de verduurzaming van de industrie mogelijk wordt gemaakt. Een groot deel van het beoogde tracé voor deze buisleidingen loopt dwars door een drietal Zuid-Hollandse gemeenten.In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben OBSCURA en OTO een ontwerpend onderzoek gedaan naar de meekoppel- en uitvoeringskansen die er liggen om de maatschappelijke meerwaarde, en daarmee ook het draagvlak van het project te vergroten. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Voorne aan Zee, Nissewaard en Hoeksche Waard uitgevoerd.

De Delta Rijn Corridor biedt een kans om meerdere provinciale (maar ook gemeentelijke, waterschaps- en rijks-) ambities te realiseren. Ambities op het gebied van water en groen, de energietransitie, natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit, toerisme en recreatie, een gezonde en veilige fysieke leefomgeving, een toekomstbestendige landbouw, etc. Om capaciteit en middelen te combineren en zo meer te bereiken dan de simpele som der delen (win-win). Hiervoor is een integrale aanpak nodig, moet er actief gezocht worden naar combinaties en helpt ontwerpend verkennen.

De provincie ziet kansen om het ambitieniveau rondom de aanleg van de corridor door de provincie Zuid-Holland te vergroten en wil dit onderzoek samen met de gebiedspartners zoals gemeenten en waterschap verder uitwerken om als inspiratie en kader mee te kunnen geven aan de uitvoerende partijen. Wat ons betreft een eerste stap voor wezenlijke participatie.

De aanleg van de Delta Rijn Corridor is zo als hefboom te gebruiken voor de realisatie van meerdere opgaven; niet alleen een technische exercitie om de overlast voor de omgeving en de aantasting van waarden zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook een kans om meerdere urgente opgaven het hoofd te bieden. Door de meekoppel-en uitvoeringskansen rond het tracĂ© in kaart te brengen kunnen niet alleen in theorie meerdere gezamenlijke ambities en opgaven worden gerealiseerd. Door op zoek te gaan naar concrete en realistische principeuitwerkingen die rekening houden met de context van de corridor zoals landschap, milieu, veiligheid, grondeigendom etc., hopen wij dat we al in dit stadium een bijdrage kunnen leveren aan de haalbaarheid van de plannen. Het eindproduct van dit onderzoek biedt een overzicht van kansrijke uitvoeringsprojecten en draagt bij aan een landschappelijk kwalitatief ingerichte buisleidingenstrook. Zo kan de Delta Rijn Corridor bijdragen aan verschillende ambities en kwaliteiten in het plangebied. Dit vergroot niet alleen de haalbaarheid van de plannen, maar vergroot ook de maatschappelijke waarde en daarmee het maatschappelijke draagvlak. Dat is niet alleen bevorderlijk voor een relatief snelle procedure, maar in deze tijd ook onontbeerlijk.

DOWNLOAD EINDRAPPORT (PDF)

 OBSCURAOTO Landscape Architecture

in opdracht van:
Provincie Zuid Holland

in samenwerking met:
Gemeente Nissewaard, Gemeente Hoeksche Waard, Gemeente Voorne aan Zee en Waterschap Hollandse Delta

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!